Kategori: Portföljhantering

Rapport från 6th International Plenary on ISO/TC258 on Project, Programme and Portfolio Management in Toronto.

Denna vecka är Arkatay på plats i Toronto som en del av den internationella grupp som utvecklar ISO-standarder inom projekt-, program- och portföljområdet. För alla projektintresserade kan det vara värdefullt att få en överblick av vilket arbete som pågår och vilka standarder som förväntas publiceras de kommande åren. Denna rapport gör ett försök att ge en summerad bild av detta.

Deltagare i Toronto

Läs mer

En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Delegaterna utanför Austrian Standards institute

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute).

I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt heter den ”Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management”). Jag kommer här att beskriva kortfattat några aspekter av standardiseringsarbetet, vilka fördelarna det finns med standarder, och lite om själva standarden.

Läs mer

Business case under osäkerhet

Beslutsfattande blir allt viktigare för att företag ska kunna hävda sig på en globaliserad och konkurrensutsatt marknad som dessutom förändras i snabb takt. Beslut om den framtida verksamheten handlar i allt större omfattning om att välja rätt projekt. Men det är svårt att fatta beslut under osäkerhet, särskilt när det är svårt att konkretisera och kvantifiera många aspekter.  Tyvärr visar det sig att de vanligaste metoderna för att fatta riskabla beslut i bästa fall ger en placebo-effekt – ledningen känner sig bättre, men det finns ingen konkret mätbar förbättring.

Läs mer

Resurshantering i matrisorganisationer

Beroende på projektets art och hur organisationen där projektet bedrivs ser ut varierar också behovet av resurshantering. Detta inlägg är avsett att ge idéer kring hur en strukturerad resurshantering kan se ut i en större organisation med många pågående projekt. 

Läs mer

Gemensam bild av verkligheten

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projektet som med yttre intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och att osäkerhetsfaktorn minskas. Det är viktigt att nyckeltal och övriga mätetal definieras för de aktiviteter som har en direkt påverkan på projektets framgång eller misslyckande. 

Läs mer

Business Case – PMBOK, PRINCE2 och ISO 21500

En sak som skiljer sig åt mellan PRINCE2 och PMBOK® Guide är i synen på business case, och där har jag tyckt attPRINCE2 faktiskt har ett bättre synsätt. De hävdar att man vid projektstarten bara har ett utkast till business case (outline business case). Inte förrän man har planerat har man en tydlig bild av kostnaderna, och det är först då som ens business case är komplett. Nu när jag satt och läste i ISO-standarden som överlag är väldigt influerad av PMIs synsätt, så ser jag att man nu tagit till sigPRINCE2s variant. Det är mycket bra, och det innebär troligen att vi kommer att få med det synsättet i PMBOK® Guide i framtiden också.

Riskprojekt i projektportföljen

Mäter ni om ett projekt är lyckat på uppfyllelse av tid, omfattning och kostnad? Har ni några högriskprojekt i er organisation? I så fall borde ni fundera över er portföljstrategi. Riskprojekt bör inte bedömas på samma sätt som andra projekt. Om en projektledare misslyckas leverera till ett visst datum och till en viss kostnad, men det var ett högriskprojekt som trots kostnaderna och tiden kommer betala tillbaka sig flera gånger om – är det då ett misslyckat projekt? Under sådana förutsättningar behöver man antingen vara frikostig med svängrummet för tid, kostnad och omfattning – eller så mäter man projektet annorlunda. 

Läs mer