Introduktion till PMI®, PMP® och PMBOK Guide®

Detta är en snabbguide till den kunskapsmassa som man behöver behärska för att examineras som Project Management Professional (PMP®) eller Certified Associate in Project Management (CAPM®). Eftersom examinationen är på engelska har vi valt att ibland behålla de engelska benämningarna, alternativt skriva ut såväl den engelska benämningen som en svensk översättning. 

PMI®

Project Management Institute (PMI®) är världens ledande organisation inom projektledning med runt 500 000 medlemmar och certifierade projektledare från drygt 180 länder. PMI grundades 1969 och är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning.

Arkatay har i dagsläget valt att fokusera på examensförberedande kurser riktade mot PMI:s certifieringar – dels för att PMI är den internationellt sett största organisationen för projektledare, dels för att processen för att certifiera sig genom PMI är rakare och mer kostnadseffektiv än motsvarande certifiering från exempelvis IPMA.

Den mest spridda certifieringen från PMI är Project Management Professional (PMP®), som riktar sig till erfarna projektledare. Är du i början av din karriär så kan du istället certifiera dig som Certified Associate in Project Management (CAPM®). För dig som arbetat mycket på programnivå finns certifieringen Program Management Professional (PgMP®).

Nyligen lanserade PMI en certifiering inom ledning av agila projekt – PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACPSM).

Dessutom har PMI två specialistcertifieringar – PMI Scheduling Professional (PMI-SP®) och PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®).

Samtliga certifieringar från PMI är värdefulla som bevis på kunskaper inom projektledning eller respektive specifika område och är internationellt erkända och spridda.

Certifieringsprocessen innefattar dels en utvärdering av din erfarenhet inom området, dels en examinering i form av ett skriftligt, datorbaserat prov. Testet är på engelska, men språkhjälp kan fås för de vanligaste språken – tyvärr inte svenska – och sker på något av Thomson-Prometrics testcenter (de närmaste för oss i Sverige är i Stockholm, Köpenhamn och Hamburg).

PMP®

Project Management Professional (PMP®) är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare med över 475 000 certifierade över hela världen, varav runt 2000 i Sverige. För att certifieras som PMP krävs dels dokumenterad erfarenhet (se nedan), dels att man klarar ett datorbaserat fyratimmarstest med 200 flervalsfrågor. Det som testas är kunskap, tillämpning och analytisk förmåga kring projektledning och projekthantering.

Formella krav:

 • High school diploma eller likvärdig studentexamen
 • 5 års projektledningserfarenhet (7500 timmar)
 • 35 timmars projektledningsutbildning (exempelvis Arkatay PMP® Exam Prep Course Express ger 21 av dessa timmar – vi hjälper dig gärna med att utvärdera vilka kurser du i övrigt kan tillgodoräkna dig)

eller

 • Bachelor’s degree eller internationellt likvärdig fyrårig examen.
 • 3 års projektledningserfarenhet (4500 timmar)
 • 35 timmars projektledningsutbildning (exempelvis Arkatay PMP® Exam Prep Course Express ger 21 av dessa timmar – vi hjälper dig gärna med att utvärdera vilka kurser du i övrigt kan tillgodoräkna dig)

PMBOK Guide®

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide®) är en bok som presenterar en uppsättning av standardtermologi och riktlinjer för ledning av projekt. Den senaste versionen är version fyra (2008). Ord och benämningar hämtade från PMBOK Guide är generellt kursiverade.

PMBOK Guide är processbaserad, d.v.s. den beskriver hur arbete genomförs genom en eller flera processer (Processes). Processerna överlappar varandra och interagerar med varandra genom hela projektet eller projektets olika faser.

ITO:s

Processer beskrivs utifrån följande (vanligtvis förkortat som ITO:s):

 • Inputs (dokument, planer, design, etc.)
 • Tools and Techniques (mekanismer som appliceras på input)
 • Outputs (produkter, dokument, planer, etc.)

PMBOK Guide identifierar och beskriver 42 processer för ledning av projekt som är typiska för de flesta projekt större delen av tiden. Varje process faller inom en av fem processgrupper (Process Groups) och ett av nio kunskapsområden (Knowledge Areas).

Processgrupper

De fem processgrupperna är:

 • Initiating
  • De processer som ingår i initieringsgruppen handlar om att säkerställa att ett projekt startas på korrekta grunder samt att alla viktiga intressenter (Stakeholders) identifierats. Primär Output från processgruppen är Project Charter, det dokument som formellt initierar projektet och ger projektledaren mandat att driva det vidare.
 • Planning
  • Huvudmålet med processerna i gruppen är att planera utförandet av projektet, för att så långt som möjligt säkerställa att projektet levererar rätt saker i rätt tid till rätt kostnad med rätt kvalitet. Planeringsprocesser återfinns i alla kunskapsområden, med tonvikt på Scope, Time, Cost och Risk.
 • Executing
  • Här återfinns de processer som har med själva framställandet av projektets slutresultat att göra. Vanligtvis är det här huvuddelen av projektets tid och resurser förbrukas. Projektledarens främsta uppgift är här ledarskap.
 • Monitoring and Controlling
  • Innehåller processer för att bland annat att mäta progress mot projektmål, övervaka och uppmärksamma avvikelser från uppsatta planer, samt initiera korrigerande åtgärder för att återgå till önskat läge. Processerna i Monitoring and Controlling påverkar alla övriga processgrupper och utförs i alla faser av projektets livscykel.
 • Closing
  • Closing går i stort ut på att få acceptans av beställare och intressenter av de slutgiltiga leverablerna i form av produkter, tjänster eller resultat, samt utvärdera och dokumentera hur processerna kan förbättras. Även i de fall projekt avslutas i förtid skall de formellt avslutas och utvärderas, med syfte att dels identifiera om något av det som producerats kan användas, dels dokumentera lärdomar för att förbättra processerna i kommande projekt.

Det är viktigt att förstå att de fem processgrupperna inte är en helt sekventiell uppdelning, utan processer från olika processgrupper sker iterativt (främst då ur Planning och Executing, medan Monitoring & Controlling sker löpande runt alla övriga processgrupper). Se illustrationen nedan:

 

Kunskapsområden

De nio kunskapsområdena är:

 • Project Integration Management
  • De övergripande processer som håller ihop helheten, exempelvis i form av övergripande projektplan.
 • Project Scope Management
  • Processer relaterade till vilka produktleverabler som ska produceras av projektet, vad som inte ska göras, samt nedbrytning av de olika leverablerna i mindre delar.
 • Project Time Management
  • Planering av när och hur lång tid de olika delarna av projektet kommer ta.
 • Project Cost Management
  • Estimering av kostnaden för de ingående aktiviteterna, budgetering av totalkostnaden för genomförandet av projektet, samt finansiering.
 • Project Quality Management
  • Planering av hur projektet ska uppfylla de kvalitetsmål som satts upp, samt uppföljning av leverabler mot dessa.
 • Project Human Resource Management
  • Alla processer som har att göra med att sätta samman ett team, få teamet att prestera etc.
 • Project Communications Management
  • Identifiering av intressenter, planering av hur kommunikation skall ske med dessa, samt rapportering och uppföljning.
 • Project Risk Management
  • Processer för identifiering och hantering av risker.
 • Project Procurement Management
  • Processerna kring upphandling, inköp, kontrakt med mera.

Var och en av de nio kunskapsområdena innehåller processer som behöver genomföras för att på ett effektivt sätt leda just den aspekten av ett projekt eller program. Varje process faller även inom en av de fem processgrupperna och därmed bildas en matris där varje process relateras till ett kunskapsområde och en processgrupp:

Distribution av frågor

PMP-examineringstestet har följande distribution av frågor mellan de fem processgrupperna, vilket ger en fingervisning till dels hur mycket arbete man som projektledare enligt PMI i snitt lägger på varje område, dels självklart vad PMI lägger vikt på vid själva examineringen:

Initiating 13%
Planning 24%
Executing 30%
Monitoring and Controlling 25%
Closing 8%

 

Tillägg till PMBOK Guide

PMBOK Guide är tänkt att erbjuda generella riktlinjer för på ett bra sätt kunna leda en majoritet av projekt större delen av tiden, oavsett projektstorlek och domän. Det finns i dagsläget två tillägg till PMBOK Guide speciellt riktade mot projekt inom byggsektorn (Construction Extension to the PMBOK Guide) och offentlig verksamhet (Government Extension to the PMBOK Guide).

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>