Litteraturtips gällande projektkontor (PMO)

Arkatay har under våren hjälpt en kund med en förstudie gällande etablering av ett projektkontor. I samband med detta gjorde vi en genomgång av vilken litteratur som finns tillgänglig i ämnet. Här följer ett par korta recensioner av några böcker i ämnet. 

The Project Management Office (PMO): A Quest For Understanding av Brian Hobbs och Monique Aubry. ISBN 978-1-933890-97-5

Boken är resultatet av 6 års forskning kring projektkontor. 500 företag och organisationer har ingått i undersökningen. I boken presenteras slutsatser kring hur ett framgångsrikt projektkontor är organiserat, vilka uppgifter de ansvarar för samt vilka styrkor och svagheter de uppvisar. Fyra av projektkontoren valdes sedan ut för mer ingående studier kring varför och hur de byggts upp alternativt omformats. Något som framgår tydligt i boken är att det stora flertalet av projektkontoren inte är äldre än 2-3 år. Därefter omorganiseras de för att återspegla strukturen i den föränderliga organisation de verkar. En annan slutsats som redovisas är att ett väl fungerande projektkontor definieras utifrån sitt sammanhang. Olika organisationer och brancher har sina egna behov som måste tas i beaktande för att projektkontoret skall bli en framgångsfaktor. Ytterligare faktorer som analyseras i boken är ansvarsförhållande – är projektkontoret ansvarigt för projekten eller enbart en supportfunktion? Är projektledarna inom organisationen samlade inom projektkontoret eller hör de organisatoriskt till andra avdelningar?

Boken kan rekommenderas om man är intresserad av statistik och undersökningar av vad andra företag gör. Den ger dock inte mycket stöd och praktiska tips kring hur ett PMO kan sättas upp.

Creating the project office: A managers’s guide to leading organizational change av Randall L. Englund, Robert J. Graham och Paul C. Dinsmore. ISBN 0-7879-6398-4

Fokus i denna bok ligger på själva förändringsprocessen. Målgruppen är uttalat chefer som strävar efter att effektivisera sin projektorganisation (vem gör inte det kan man fråga sig?). Boken är uppdelad i tre delar, den första handlar om att skapa förutsättningar för en förändring. Identifiera behov utifrån nuvarande situation, vilka önskemål finns inom och utom organisationen, vad händer om ingen förändring görs, vilka för- och nackdelar förknippas med ett projektkontor? Är tidpunkten rätt i förhållande till hur organisationen i övrigt mår? Den andra delen handlar om att genomföra förändringen. Den tredje och sista delen handlar om hur man säkerställer att förändringen övergår i ett etablerat arbetssätt inom organisationen.

Boken är mycket intressant för den som intresserar sig av förändringsarbetet i sig. En del tips kring organisation och uppföljning ges också, men det är inte där bokens tyngd ligger.

The Strategic Project Office av J. Kent Crawford. ISBN 978-1-4398-3812-9

Bland områdena som täcks av denna bok kan nämnas samordning av strategi och projekt, organisation och roller, plannering och införande, projektmetodik och styrning. portföljhantering, företagskultur samt kunskapsuppbyggnad. Boken fokuserar på projektkontoret som en strategisk resurs inom organisationen och vilka utmaningar detta medför att nå dit. Boken används även som kurslitteratur av PM Solutions i deras kurs Ultimate PMO. Med boken följer även en CD med olika mallar vilket kan tjäna som utgångspunkt i de fall dessa saknas inom den egna organisationen.

Boken kan rekommenderas för den som är intresserad av att lyfta sitt projektkontor från en grundläggande koordinerande och/eller stödjande roll till en strategisk roll inom organisationen. Boken innehåller även ett sort antal referenser till olika artiklar och böcker vilka kan tjäna som inspiration till ytterligare läsning.

The Complete Project Management Office Handbook av Gerard M. Hill. ISBN 1-4200-4680-2

Boken omfattande och är inleds med en definition av fem olika utveckligssteg för projektkontor. Utifrån denna bild går boken igenom 20 olika funktioner. Omfattningen är kopplad till vilket utvecklingssteg projektkontoret befinner sig på. Bland funktionerna kan nämnas projektmetodik, projektstyrning, resurshantering, portföljhantering, uppföljning och utvärdering, kund- och leverantörsrelationer, kunskapsuppbyggnad och verktygsstöd.

Av de fyra böcker som tas upp i denna artikel är detta den mest omfattande. Den får därför anses utgöra en bra utgångspunkt inför etableringen av projektkontor inom organisationen.

Detta är några av alla böcker som finns att uppbringa. Kommentera gärna och tipsa om andra böcker.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>