Vad är Governance?

Governance har ingen riktigt bra översättning till svenska. Det skiljer sig från styrning, eftersom även ledning styr. En bättre översättning är styrningsramverk, men då missar man de lite mjukare aspekterna. Därför kommer jag i den här texten att använda den engelska begreppet ”governance”.

Governance påverkar (begränsar och förstärker) de sätt som någonting kan ledas, formellt eller informellt. Ledning är de operationella aktiviteter som utförs för att hantera uppgifter eller resurser. Governance kan ses som ”ledningen av ledning”.

Gov1

Governance kan vara formell och strukturerad runt riktlinjer, regler, processer, roller, ansvar och mandat. Den här typen av governance är ofta formaliserad och dokumenterad, och kan ibland refereras till som ett governance-ramverk. Men governance kan också inkludera saker som kan vara svåra att formalisera och dokumentera, som kultur, principer och värderingar.

 

Gov2

Governance är någonting som ”är” – inte någonting man utför. Därför behövs även governance hanteras. Detta kan ibland benämnas som ”governing”. Det kan handla om att skriva riktlinjer, etablera processer, definiera roller och ansvar, etc. Ansvaret för ”governing” benämns ofta ”governing body” på engelska, men kan ha olika terminologi i olika sammanhang.

Gov3

Hanteringen av governance är ofta också påverkad av någon form av governance. Det kan komma från den governance som hanteras, eller från någon extern governance. T.ex. så reglerar de flesta länder genom lagar hur styrelsen i företag väljs, hur VDn tillsätts, etc.

Gov4

Governance av en organisation benämns ofta ”organizational governance” på engelska. Den påverkas ofta av den governance i den miljö där organisationen befinner sig, t.ex. ett land eller en region. Inom organisationen kan det finnas delar av ”organizational governance” som täcker någon del av ledningen, som t.ex. portföljhantering eller projektledning. Dessa delar kan också påverka varandra.

Gov5

Governance av projektledning påverkar projektledningen, vilken i sin tur hanterar projekten, och detsamma gäller för andra typer av governance och ledning.

Gov6

För att ändra governance, så måste man också ha någon form av återkoppling från ledningen, så att man säkerställer att problem i den governance som finns kan addresseras. Om man sammanför dessa koncept i en figur så får man följande:

Gov7

Alla delar som benämnts i artikeln kan sammanföras i en figur:

Gov8

Den här figuren kan verka komplex, men den visar hur de olika typer av governance och ledning förhåller sig till varandra. Det är viktigt att förstå vad governance är, så att man kan förhålla sig till det.

Klas Skogmar

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>